DIN REKRYTERINGS PORTAL TILL NORRLAND. En kostnadsfri samlingsportal för Norrland. Inga dolda avgifter!

Användarvillkor

Förstå vilka rättigheter och skyldigheter du har som användare av Norrlandsporten

Denna sida innehåller användarvillkoren (“Villkoren”) för hur du (“Du/Dig/Din/Ditt”) får använda Norrlandsporten-webbplatser och Norrlandsporten-tjänster (var och en enligt definition nedan).

Dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan Dig och Norrlandsporten. eller det Norrlandsporten-företag som sköter Webbplatsen i det land Du bor eller företaget har sitt huvudkontor (“Norrlandsporten”), och anses vara godkända av Dig varje gång Du använder eller går in på någon Norrlandsporten-webbplats eller Norrlandsporten-tjänst. Om Du inte godkänner Villkoren, skall Du inte använda Norrlandsporten-webbplatserna eller Norrlandsporten-tjänsterna.  

Norrlandsporten-webbplatserna definieras som någon Webbplats som Norrlandsporten kontrollerar, vare sig delvis eller på annat sätt (inklusive bland annat Norrlandsporten.com, BeKnown.com och Webbplatsen där dessa användarvillkor hämtades) och innefattar Norrlandsporten-tjänsterna. Norrlandsporten-tjänster definieras som applikationer och tjänster som erbjuds av Norrlandsporten, inklusive en online-tjänst för att publicera och söka lediga tjänster och inklusive de applikationer som nås genom Facebook och/eller genom ett mobilt eller annat gränssnitt som ger Dig tillgång till en sådan applikation (gemensamt kallade “Norrlandsporten-tjänster”). Norrlandsporten-webbplatserna innehåller även verktyg som BeKnown, online-forum och kommunikationsverktyg som underlättar personligt och yrkesrelaterat nätverkande (”Norrlandsporten-nätverk”) för användarna av Norrlandsporten-webbplatserna (”Användare”). Norrlandsporten-webbplatserna kan också göra det möjligt för Användare att skapa individuella profiler som kan innehålla personlig information (”Profiler”) och att publicera dessa Profiler eller delar av dem. Dessutom kan Norrlandsporten samla in information om Dig från offentliga webbplatser och använda den informationen för att skapa en Profil, eller koppla den till en befintlig profil.

Du tillåts inte använda Norrlandsporten-innehållet eller Profiler i syfte att bedöma en kunds lämplighet för: (a) lån eller försäkring för person, familj eller hushåll; (b) anställning; eller (c) myndighetstillstånd eller förmån.


1. Användning av Norrlandsporten-innehåll.

Norrlandsporten tillåter Dig, enligt Villkoren, åtkomst till och användning av Norrlandsporten-webbplatserna och Norrlandsporten-innehållet (enligt definition nedan) och att ladda ner och skriva ut innehållet som finns tillgängligt på eller från Norrlandsporten-webbplatserna enbart för Ditt eget, icke kommersiella, bruk. Innehållet på Norrlandsporten-webbplatserna, som design, text, illustrationer, bilder, videos, information, logotyper, knappsymboler, programvara, ljudfiler och annat Norrlandsporten-innehåll (kollektivt “Norrlandsporten-innehållet”) är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och enligt andra tillämpliga lagar. Allt Norrlandsporten-innehåll tillhör Norrlandsporten eller dess licenstagare. Sammanställningen (dvs insamlandet, arrangerandet och sammanställningen) av innehållet på Norrlandsporten-webbplatserna tillhör exklusivt Norrlandsporten och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och enligt andra tillämpliga lagar. Icke tillåten användning av Norrlandsporten-innehåll kan bryta mot dessa lagar och/eller tillämpliga kommunikationsregleringar och lagar och är strängeligen förbjuden. Du måste bibehålla samtliga märkningar om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken och andra märkningar som finns i det ursprungliga Norrlandsporten-innehållet på tillåtna kopior Du gör av Norrlandsporten-innehåll. All kod som Norrlandsporten skapat för att generera eller visa något Norrlandsporten-innehåll eller sidorna som ingår i någon Norrlandsporten-webbplats är också skyddade av Norrlandsportens upphovsrätt och Du får med beaktande av gällande lag inte kopiera eller adaptera sådan kod.

Du åtar Dig att inte sälja eller ändra Norrlandsporten-innehållet eller att reproducera, visa, offentligen framföra, distribuera eller på annat sätt använda Norrlandsporten-innehållet i något offentligt eller kommersiellt syfte, i förening med produkter eller tjänster som inte finns på Norrlandsporten-webbplatserna, på något sätt som kan tänkas skapa förvirring bland konsumenterna, som ringaktar eller misskrediterar Norrlandsporten eller dess licenstagare, som försvagar styrkan av Norrlandsportens eller dess licenstagares egendom, eller som på något annat sätt bryter mot Norrlandsportens eller dess licenstagares immateriella rättigheter. Du åtar Dig vidare att inte på något annat sätt felaktigt använda Norrlandsporten-innehållet. Användandet av Norrlandsporten-innehållet i någon annan applikation, webbsida eller i en nätverksmiljö är, oavsett syftet, förbjudet. All programkod som Norrlandsporten skapar för att generera eller visa något Norrlandsporten-innehåll, samt alla sidor som utgör en Applikation eller Tjänst skyddas också av Norrlandsportens upphovsrätt, och Du får inte kopiera eller adaptera sådan programkod.

2. Användning av Norrlandsporten-tjänsterna.

Platsannonser, CV-databasen (“Norrlandsportens CV-databas”) och andra funktioner på Norrlandsporten-webbplatserna får enbart användas av personer som söker arbete och/eller karriärinformation och av arbetsgivare som söker anställda. Dessutom får Norrlandsporten Nätverkande och Profiler användas för tillåtet yrkesmässigt och personligt nätverkande. För Din användning av Norrlandsporten-tjänsterna gäller också de andra avtal som Du kan ha med Norrlandsporten. I händelse av konflikt mellan Villkoren och något annat avtal som Du har med Norrlandsporten, är det villkoren i Ditt avtal som gäller. Uttrycket “publicera” ska, så som det används här, innebära information som Du lämnar, publicerar eller visar på en Norrlandsporten-webbplats.

Samtliga användare av Norrlandsporten förbinder sig att INTE:

(a) överföra, publicera, distribuera, lagra eller förstöra material, inklusive till exempel Norrlandsporten-innehåll som bryter mot någon tillämplig lag eller reglering som gäller för insamling, bearbetning eller överföring av personlig information, eller som bryter mot Norrlandsportens integritetspolicy; 
(b) utföra någon åtgärd som leder till orimlig eller oproportionerlig stor belastning på någon infrastruktur på någon Norrlandsporten-webbplats; 
(c) använda något verktyg för att navigera eller söka på någon Norrlandsporten-webbplats förutom de verktyg som finns på Webbplatsen, allmänt tillgängliga tredje parts webbläsare eller andra verktyg som godkänts av Norrlandsporten; 
(d) använda någon “data mining”, robot eller liknande datainsamlings- eller uttagsmetod;
(e) bryta mot eller försöka bryta mot säkerheten på någon Norrlandsporten-webbplats inklusive försök att genomtränga, scanna eller testa sårbarheten av ett system eller nätverk eller att övergripa säkerhets- eller autentiseringsåtgärder utan korrekt godkännande;
(f) förfalska någon TCP/IP-paketidentitet eller del av rubrikinformationen i någon e-post eller nyhetsgruppspublicering;
(g) ”reverse engineer” eller dekompilera några delar av någon Norrlandsporten-webbplats; 
(h) samla på, kopiera eller duplicera på något sätt något av Norrlandsporten-innehållet eller informationen som finns tillgänglig på någon Norrlandsportenwebbplats, inklusive utgångna platsannonser, annat än då detta tillåts enligt Villkoren;
(i) rama eller länka till något Norrlandsporten-innehåll eller information som finns tillgänglig på någon Norrlandsporten-webbplats, såvida det inte är tillåtet enligt Villkoren;
(j) publicera något innehåll eller material som marknadsför eller förordar felaktig eller missvisande information eller kriminella aktiviteter, eller förordar eller tillhandahåller instruktiv information om kriminella aktiviteter eller andra aktiviteter förbjudna enligt Villkoren, som tillverkning eller handel med olagliga vapen, intrång i någons privatliv, tillhandahållande eller skapande av datavirus eller piratmedia;
(k) publicera någon CV eller Profil eller söka något jobb för tredje parts räkning;
(l) vidarebefordra någon kontakt från en arbetsgivare till någon agent, förmedling eller annan tredje part;
(m) ange mer än en kopia av samma CV som publikt samtidigt;
(n) dela ut till tredje part några inloggningsuppgifter till någon Norrlandsporten-webbplats; 
(o) skaffa åtkomst till information som inte är avsedd för Dig eller logga in på någon server eller något konto som Du inte har formell åtkomst till; 
(p) publicera eller skicka in någon ofullständig, falsk eller felaktig biografisk information eller information som inte är Din egen till någon Norrlandsporten-webbplats;
(q) publicera innehåll som innehåller begränsade eller lösenordsskyddade sidor, eller dolda sidor eller bilder;
(r) söka utverka lösenord eller personligt identifierbar information från andra Användare;
(s) radera eller ändra något material som publicerats av någon annan person eller enhet; 
(t) trakassera, initiera eller godkänna trakasserier av någon grupp, något företag eller någon person; 
(u) skicka icke begärd post eller icke begärd e-post, ringa icke begärda telefonsamtal eller skicka icke begärda fax för att erbjuda och/eller marknadsföra produkter eller tjänster till någon Användare, eller kontakta någon Användare som särskilt har begärt att inte bli kontaktad av Dig; 
(v) försöka störa tjänster för någon Användare, host eller nätverk, inklusive, till exempel, genom att skicka ett virus till någon Norrlandsporten-webbplats, eller genom att överbelasta, “flooding”, “spamming”, “mailbomba” eller krascha;
(w) marknadsföra eller förorda någon kriminell eller icke auktoriserad kopiering av någon annans upphovsrättsligt skyddade verk, som genom att tillhandahålla eller göra tillgänglig piratkopierade programvaror eller länkar till sådana, tillhandahålla eller göra tillgänglig information för att kringgå tillverkarinstallerade kopieringsskydd, eller tillhandahålla eller göra tillgänglig piratkopierad musik eller annan media eller länkar till piratkopierad musik eller andra mediafiler; 
(x) använda Norrlandsporten-tjänsterna i olagligt syfte eller för någon kriminell åtgärd, eller publicera eller skicka in något innehåll, någon CV eller jobbpublicering som är skändande, implicit eller explicit stötande, vulgärt, obscent, hotande, förnedrande, rasistiskt eller diskriminerande, någon hotande figur eller något som troligen skapar missnöje, förlägenhet, besvär, oro eller kan orsaka trakasserier av någon person eller innehåller länkar till pornografiskt, otillbörligt eller sexuellt anspelande material av något slag, allt enligt Norrlandsportens bedömning; eller
(y) publicera någon CV som inte är äkta och som försöker marknadsföra produkt eller tjänst. 

Intrång i systemens och nätverkens säkerhetssystem kan leda till civilrättsliga och/eller straffrättsliga åtgärder. Norrlandsporten kommer att utreda händelser som kan innebära sådana intrång och kan ta hjälp av, och samarbeta med, rättsvårdande myndigheter vid åtal av Användare som är delaktiga i sådana intrång.
Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen på Ditt konto, Din Profil och Ditt lösenord. Du får inte, vare sig tillfälligt eller permanent, dela Ditt lösenord eller annan åtkomstinformation med någon annan part, och Du är ansvarig för allt användande av Din registrering och lösenord för Norrlandsporten-webbplatsen vare sig det är godkänt av Dig eller inte. Du förbinder Dig att meddela Norrlandsporten i händelse av något icke godkänt användande av Ditt konto, Din Profil eller Dina lösenord.

3. Ytterligare villkor gällande för arbetsgivare.

Arbetsgivare är ensamt ansvariga för sina publiceringar på Norrlandsporten-webbplatser. Norrlandsporten är inte att anse som arbetsgivare med hänsyn till Ditt användande av någon Norrlandsporten-webbplats och Norrlandsporten kan inte hållas ansvariga för några anställningsbeslut, oberoende av skäl, tagna av någon som publicerar jobb på någon Norrlandsporten-webbplats.

Du är införstådd med och medger att om Du avbryter Ditt arbetsgivarkonto eller Ditt arbetsgivarkonto avslutas, kommer all Din kontoinformation, inklusive sparade CVs, nätverkskontakter och e-postlistor, att märkas som raderad i och kan bli raderad från Norrlandsportens databaser. Information kan fortsätta vara tillgänglig under en viss tidsperiod beroende på förseningar i genomförande av sådana raderingar i Norrlandsportens webb-servrar.

För att skydda våra Användare av Norrlandsporten från kommersiell reklam och påtryckningar förbehåller sig Norrlandsporten rätten att begränsa antalet e-postmeddelanden som en arbetsgivare kan skicka till Användare till det antal som Norrlandsporten enligt sin egna bedömning anser lämpligt. Norrlandsporten-nätverk och Profiler ska användas i enlighet med samtliga gällande sekretess- och dataskyddslagar.

Platsannonser

CV-databasen

Arbetsgivares användning av Norrlandsportens CV-databas

Du ska använda Norrlandsportens CV-databas enligt Villkoren och enligt de avtal Du har med Norrlandsporten. Du ska använda Norrlandsportens CV-databas i enlighet med alla gällande integritets- och datasäkerhetslagar, och Du förbinder Dig att inte avslöja någon av den information i Norrlandsporten CV-databas till annan tredje part, såvida Du inte är en auktoriserad rekryteringsförmedling, ett bemanningsföretag, reklam- eller annat företag eller uttryckligen använder CVn i anställningssyfte.

Du ska vidta nödvändiga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda den data du har skaffat från Norrlandsportens CV-databas mot förlust, missbruk, icke auktoriserad åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Du ska inte dela inloggningsuppgifterna för Norrlandsportens CV-databas platsbaserade licens med någon annan part, inte heller dela inloggningsuppgifterna för CV-databasens “pay-per-view”-licens med någon annan part.

Norrlandsporten CV-databas ska inte användas:

(a) för annat syfte än att som arbetsgivare söka anställda, inklusive till exempel till att göra reklam för erbjudanden, produkter eller tjänster gentemot CV-innehavare;
(b) till att ringa icke begärda telefonsamtal eller skicka icke begärda fax eller skicka icke begärd post, e-post eller nyhetsbrev till CV-innehavare eller till att kontakta någon person såvida inte de har medgivit att bli kontaktade (då medgivande krävs eller, om uttryckligt medgivande inte krävs, de som har informerat dig om att de inte vill bli kontaktade); eller
(c) för att kartlägga kandidater eller för att kontakta arbetssökande eller CV-innehavare för jobbmässor och affärsmöjligheter förbjudna enligt avsnitt 3.

För att kunna säkerställa en säker och effektiv användning för alla våra kunder förbehåller sig Norrlandsporten rätten att begränsa mängden data (inklusive CV-granskningar) som Du har åtkomst till under viss tidsperiod. Dessa begränsningar kan ändras utifrån Norrlandsportens egna bedömningar från tid till annan. 

4. Ytterligare villkor gällande för arbetssökande.

När Du registrerar dig på en Norrlandsporten-webbplats, kommer du ombes att skapa ett konto och lämna Norrlandsporten viss information inklusive bland annat en giltig e-postadress (Din “Information”).

Den Profil Du skickar in måste vara exakt och beskriva Dig som viss person. Profilen kräver att standardfält fylls i och du får inte i dessa fält inkludera telefonnummer, gatuadresser, e-postadresser eller andra möjligheter att kontakta Dig, annat än Ditt efternamn och URL.

Du är införstådd med och accepterar att Du är fullt ut ansvarig för formuläret, innehållet och riktigheten i den CV eller det material som Du placerat där på Norrlandsporten-webbplatsen.

Norrlandsporten förbehåller sig rätten att erbjuda tredje parts tjänster och produkter till Dig baserat på de preferenser Du uppgivit vid Din registrering och vid tillfällen därefter eller om Du har medgivit att motta sådana erbjudande från Norrlandsporten eller tredje part. Se Norrlandsportens Integritetspolicy, för mer detaljer kring Din personliga information.

Du är införstådd med och accepterar att Du inte har några äganderättigheter till Ditt konto och att om Du avslutar Ditt Norrlandsporten-konto eller Ditt Norrlandsporten-konto avslutas kommer all Din kontoinformation från Norrlandsporten, inklusive CV, Profiler, följebrev, sparade jobb och frågeformulär att markeras som raderade och kan raderas från Norrlandsportens databaser och kommer att avlägsnas från alla publika delar av Norrlandsportenwebbplatserna. Information kan fortsätta vara tillgänglig under en viss tidsperiod beroende på förseningar i genomförande av sådana raderingar i Norrlandsportens webb-servrar. Dessutom kan tredje parter ha sparat kopior av Din information.

Norrlandsporten förbehåller sig rätten att radera Ditt konto och all Din information efter en längre tids inaktivitet.

5. Användarinnehåll och bidrag.

Du är införstådd med att för all information, data, text, programvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, annonser, meddelanden och annat material inskickat, publicerat eller visat av Dig på eller genom en Norrlandsporten-webbplats (“Användarinnehållet”) bärs ansvaret fullt ut av personen varifrån sådant Användarinnehåll ursprungligen kommit. Norrlandsporten hävdar inget ägande eller kontroll över sådant Användarinnehåll. Du eller någon tredje part-licenstagare, om tillämpligt, innehar alla patent, varumärken och upphovsrätt till allt Användarinnehåll som du skickar in, publicerar eller visar på eller genom Norrlandsporten och Du är ansvarig för att i tillämpliga fall bevaka dessa rättigheter. Genom att skicka in, publicera eller visa Användarinnehåll på eller genom Norrlandsporten ger Du Norrlandsporten en global, icke-exklusiv, royaltyfri, överlåtbar, under-licensierbar licens att använda, reproducera, adaptera, distribuera och publicera sådant Användarinnehåll genom Norrlandsporten. Dessutom, genom att skicka in, publicera eller visa Användarinnehåll som är avsett att vara publik, ger Du Norrlandsporten en global, icke-exklusiv, royaltyfri licens att reproducera, adaptera, distribuera och publicera sådant Användarinnehåll i syfte att marknadsföra Norrlandsporten och dess tjänster. Norrlandsporten kommer att avsluta denna licensierade användning inom en kommersiellt rimlig tidsperiod efter Användarinnehållet i fråga är avlägsnat från Norrlandsporten. Norrlandsporten förbehåller sig rätten att neka att acceptera, publicera, visa eller sända Användarinnehåll utifrån sin egna bedömning.

Du garanterar också att Du har rätt att upplåta, eller att innehavaren av alla rättigheter (inklusive innehavare av ideella rättigheter) i sådant innehåll helt och fullt har frånsagt sig alla sådana rättigheter, och med giltig och oåterkallelig verkan gett Dig rätt att upplåta licensen i enlighet med det ovanstående. Om Du publicerar Användarinnehåll på någon publik del av någon Norrlandsporten-webbplats, så tillåter du också alla Användare att få åtkomst till, visa, granska, spara och reproducera sådant Användarinnehåll för personligt bruk. Med förbehåll därför så behåller ägaren till sådant Användarinnehåll som finns på någon Norrlandsporten-webbplats alla rättigheter som kan finnas till innehållet. Norrlandsporten kan granska och avlägsna allt sådant Användarinnehåll som, enligt Norrlandsportens egen bedömning, bryter mot dessa Villkor, tillämpliga lagar, regler och riktlinjer, är förolämpande, störande, stötande eller kriminellt, eller kränker rättigheterna, eller skadar eller hotar säkerheten för, Användare av någon Norrlandsporten-webbplats. Norrlandsporten förbehåller sig rätten att stänga av Användare och hindra deras fortsatta åtkomst till Norrlandsportenwebbplatserna och/eller användning av Norrlandsporten-webbplatserna vid brott mot Villkoren eller tillämpliga lagar, regler och förordningar. Norrlandsporten kan vidta valfri åtgärd med hänsyn till Användarinnehåll som anses nödvändig eller lämplig enligt sin egna bedömning om Norrlandsporten anser att sådant Användarinnehåll kan medföra ansvar för Norrlandsporten, skada Norrlandsportens varumärke eller allmänna rykte, eller orsaka att Norrlandsporten förlorar Användare eller (helt eller delvis) tjänster från sin ISP:s eller andra leverantörer.

Norrlandsporten garanterar inte sanningshalten, exaktheten eller tillförlitligheten i Användarinnehåll, ur Användarinnehåll uppkommet material, eller någon annan kommunikation publicerad av Användare och inte heller ställer sig Norrlandsporten bakom några åsikter som uttrycks av Användare. Du är införstådd med att eventuell förlitan på riktigheten i material publicerat av andra Användare är på egen risk.

Följande är en ofullständig lista med Användarinnehåll som inte är tillåtet i Applikationen. Listan nedan är avsedd endast som exempel och utgör inte en komplett lista över allt förbjudet Användarinnehåll.

Innehåll som:

  • implicit eller explicit är stötande, såsom Användarinnehåll som utgör, stöder eller främjar rasism, trångsynthet, diskriminering, hat eller någon sorts fysisk skada gentemot någon grupp eller person;
  • trakasserar, framkallar trakasserier eller förespråkar trakasserier av någon grupp eller person;
  • innefattar skickande av ”skräppost”, ”kedjebrev” eller icke begärda massutskick, ”spam” eller ”nätfiske”;
  • stöder eller främjar falsk eller missledande information eller olagliga aktiviteter eller uppförande som är smädligt, hotfullt, obscent eller ärekränkande eller utgör förtal;
  • stöder eller främjar illegala eller icke auktoriserade kopior av andras upphovsrättsskyddade verk, såsom att skicka eller tillhandahålla piratkopierade dataprogram eller att länka till sådana, att skicka eller tillhandahålla information om hur man kan komma runt kopieringsskydd som installerats av en tillverkare, eller att skicka eller tillhandahålla piratkopierad musik eller annan media eller länkar till piratkopierad musik eller andra mediafiler;
  • innehåller sidor som inte kan nås av alla eller som endast kan nås med hjälp av koder, eller gömda sidor eller bilder;
  • visar eller länkar till pornografiskt, oanständigt eller sexuellt explicit material av något slag;
  • tillhandahåller eller länkar till material som utnyttjar ungdomar under 18 i en sexuell eller våldsam situation eller på annat sätt, eller som efterfrågar information från någon under 18; eller
  • tillhandahåller instruktiv information om illegal verksamhet eller annan verksamhet som är förbjuden enligt dessa Villkor, såsom exempelvis att tillverka eller köpa illegala vapen, kränka någons integritet; tillhandahålla eller skapa datavirus eller piratkopiera media; och
  • frågar efter koder eller personlig information från andra Användare.

Alla Profiler som Du lägger till måste beskriva Dig, en individ. Några exempel på olämpliga och förbjudna Profiler är Profiler som säger sig representera ett djur, ort, ej levande sak, fiktiv karaktär eller verklig person som inte är Du.

Du får inte inkludera, i något Användarinnehåll som du skickar in till Norrlandsporten Nätverkande, information som kan tolkas som direkta påtryckningar, reklam eller rekrytering till en befintlig befattning riktat till individer som söker anställning på antingen full- eller deltid. För att skydda våra Användare av Norrlandsporten-communities från kommersiell reklam och påtryckningar förbehåller sig Norrlandsporten rätten att begränsa antalet e-postmeddelanden som en Användare kan skicka till andra Användare till ett antal som Norrlandsporten anser lämpligt enligt Norrlandsporten egen bedömning.

Profiler som kommer från Användarinnehåll kan också göras tillgängliga via Norrlandsporten-webbplatserna. Norrlandsporten lämnar inga garantier eller utfästelser om riktigheten eller giltigheten av dessa eller dess lämplighet som bedömningsunderlag för arbetsgivare. Uppkomna Profiler kan variera kraftigt beroende på Användarinnehåll.

Vi uppskattar att höra från våra Användare och välkomnar Dina kommentarer gällande våra tjänster och Norrlandsporten-webbplatserna. Men var införstådd med att vår policy inte medger att vi kan acceptera eller beakta kreativa idéer och förslag, uppfinningar eller material om inte dessa särskilt begärts. Medan vi uppskattar Din feedback för våra tjänster så ber vi Dig att vara specifik i Dina kommentarer gällande våra tjänster och att inte skicka in kreativa förslag, uppfinningar eller material. Om Du, trots vår begäran, skickar oss kreativa förslag, idéer, skisser, koncept, uppfinningar eller annan information (kollektivt benämnt “Bidrag”), ska Bidraget anses tillhöra Norrlandsporten eller alternativt, i det fall då Norrlandsporten inte ensamt äger samtliga rättigheter till Bidraget, ger Du härmed Norrlandsporten en kostnadsfri oåterkallelig och i tiden obegränsad rätt att använda Bidraget and Norrlandsporten skall ha rätt att obegränsat använda Bidraget oberoende av syftet vare sig det är kommersiellt eller av annat slag och utan att utge ersättning till Dig eller någon annan. Inga av Bidragen ska innebära någon skyldighet att iaktta sekretess från vår sida och vi kan inte hållas ansvariga för någon användning eller något avslöjande av något Bidrag.

6. Identifiering av ombud som mottagare av delgivning och element av delgivning av påstådda intrång i copyright eller varumärken.

Om Du anser att Ditt upphovsrättsligt- eller varumärkesskyddade verk har laddats upp, publicerats eller kopierats till någon Norrlandsporten-webbplats och kan kommas åt på en Norrlandsporten-webbplats på ett sätt som innebär intrång i upphovsrätt- eller varumärkesskydd ber vi Dig kontakta Norrlandsporten via e-post support@Norrlandsporten.se 

7. Uppsägning efter intrång i upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter tillhörande andra.

Norrlandsporten respekterar andras immateriella rättigheter, och vi ber våra Användare och innehållspartners att göra detsamma. Icke auktoriserad publicering, reproduktion, kopiering, distribution, modifiering, offentlig visning eller offentligt framförande av copyrightskyddade verk är ett intrång i innehavarens rättigheter. Som en förutsättning för Din användning av Norrlandsporten-webbplatserna förbinder Du Dig att inte använda någon Norrlandsporten-webbplats för att göra intrång i immateriella rättigheter tillhörande någon annan. Norrlandsporten förbehåller sig rätten att avsluta konton tillhörande Användare, och blockera åtkomst till Norrlandsporten-webbplatserna för Användare som gör upprepade intrång i upphovsrätt, eller andra immateriella rättigheter, tillhörande någon annan. Norrlandsporten förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, vidta dessa åtgärder att begränsa åtkomst till Webbplatsen och/eller avsluta konton när som helst, enligt egen bedömning, för Användare som gör intrång i någon form av immateriell rättighet tillhörande någon annan, vare sig det är en engångs- eller upprepad företeelse, med eller utan föregående meddelande, och utan något ansvar gentemot Användaren som avstängs eller vars åtkomst blockeras. Oaktat det föregående, i händelse att Du, i god tro, anser att en delgivning gällande intrång i copyright har felaktigt riktats mot Dig, ber vi dig att kontakta Norrlandsporten enligt informationen i sektion 6 ovan.

8. Norrlandsportens ansvar.

Norrlandsporten-webbplatserna fungerar som, bland annat, platser för (i) arbetsgivare att publicera jobberbjudanden och söka efter och bedöma kandidater för jobb och (ii) kandidater att publicera sina CV och Profiler och söka efter och bedöma jobberbjudanden. Norrlandsporten kontrollerar inte och censurerar inte inlämnat material, inklusive Profiler. Norrlandsporten är inte inblandad i, och kontrollerar inte den faktiska transaktionen mellan arbetsgivare och arbetssökande.Norrlandsporten är på inget sätt inblandade i den faktiska transaktionen mellan arbetsgivare och kandidater. På grund av detta kan Norrlandsporten inte hållas ansvarigt för kvaliteten, säkerheten eller lagligheten på jobben eller de CV som publiceras, möjligheten för arbetsgivarna att de facto erbjuda anställningar till kandidater eller förmågan för kandidaterna att acceptera och utföra de arbeten som erbjuds, och Norrlandsporten gör inte heller några utfästelser gällande några jobb, CVs eller Användarinnehåll som finns på Norrlandsporten-webbplatserna. Trots att Norrlandsporten förbehåller sig rätten, efter egen bedömning, att avlägsna Användarinnehåll, platsannonser, CVs eller annat material från Norrlandsportenwebbplatserna från tid till annan, kan inte Norrlandsporten anses ha någon skyldighet att göra så och i den vidaste omfattning som lagen tillåter, friskriver sig Norrlandsporten från allt ansvar för att inte ha vidtagit någon sådan åtgärd.

Norrlandsporten Nätverkande är en plats för personer att nätverka i yrkesmässiga och personliga syften och Norrlandsporten gör ingen bakgrundskontroll eller censurerar Profilerna eller Användarinnehållet på Norrlandsportenwebbplatserna. Norrlandsporten är på inget sätt delaktigt i den faktiska kommunikationen mellan Användare. Som ett resultat av det har Norrlandsporten ingen kontroll över exaktheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten i Profilerna eller Användarinnehållet som skickats in till Norrlandsportenwebbplatserna och gör inga utfästelser om någon Profil eller något Användarinnehåll på Norrlandsporten-webbplatserna.

Observera att det finns risker, inklusive bland annat risk för fysisk skada, kontakt med okända människor, minderåriga eller personer som agerar i ont uppsåt. Du påtar dig ansvaret för alla risker Du kan utsättas för vid kontakt med andra användare genom Norrlandsporten-webbplatserna. Andra personers information kan av sin karaktär framstå som stötande, skadlig eller felaktig och i vissa fall vara felaktigt rubricerad eller medvetet missvisande. Vi förväntar oss att Du kommer att vara försiktig och använda sunt förnuft då du besöker Norrlandsporten-webbplatserna.

Eftersom användarautentisering på internet är komplicerat, så kan inte Norrlandsporten genomföra det och kontrollera så att alla Användare är den de utger sig för. Eftersom vi inte är och inte kan vara delaktiga i Användare-till-Användare-överenskommelser eller kan kontrollera beteendet för alla deltagare på Norrlandsporten-webbplatser, så i händelse du hamnar i tvist med någon eller några andra så friskriver du i den utsträckning som lagen tillåter Norrlandsporten (och dess företrädare, agenter och anställda) från krav, framställningar eller skadestånd av alla slag (vare sig det är för faktisk skada, följdskada, direkt eller indirekt skada), kända eller okända, misstänkta eller inte misstänkta, avslöjade eller inte avslöjade, som kan uppkomma på ett eller annat sätt ur sådana tvister.

Norrlandsporten-webbplatserna och Norrlandsporten-innehållet kan innehålla felaktigheter eller typografiska misstag. Norrlandsporten gör inga utfästelser gällande exaktheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller aktualiteten vad gäller någon Norrlandsporten-webbplats eller Norrlandsporten-innehållet. Användning av alla Norrlandsporten-webbplatser och Norrlandsporten-innehållet sker helt och hållet på egen risk. Ändringar görs regelmässigt på Norrlandsporten-webbplatser och kan göras vid vilket tillfälle som helst. Norrlandsporten kan inte garantera, och lovar inte, något specifikt resultat av användning av någon Norrlandsporten-webbplats. Inga råd eller information, muntlig eller skriftlig, som någon Användare fått från Norrlandsporten eller genom någon Norrlandsporten-webbplats kan vara underlag för någon garanti som inte uttryckligen anges häri.

Om Du har din hemvist i Kalifornien, gäller California Civil Code Section 1542, vilken säger: “A general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release, which if known by him or her must have materially affected his or her settlement with the debtor.” Om Du har hemvist i Polen, bekräftar Du härigenom att Du är införstådd med enligt artikel 558 ss 1 i Polska Civillagen är Norrlandsportens garanti för fysiska och rättsliga brister i produkterna/tjänsterna exkluderad. Norrlandsporten råder Dig att göra backup på allt Ditt Användarinnehåll. I den utsträckning som lagen tillåter ska under inga omständigheter Norrlandsporten vara ansvarigt för radering, förlust eller icke auktoriserad förändring av något Användarinnehåll.

Norrlandsporten gör inte några utfästelser gällande kvaliteten eller karaktären av någon tredje parts-produkt eller -tjänst inköpt genom någon Norrlandsporten-webbplats, eller någon annan utfästelse eller garanti. Alla sådana företeelser, utfästelser eller garantier kan bara ges av den som tillhandahåller sådan tredje parts-produkt eller -tjänst enligt deras villkor.

Om Du anser att någonting på Webbplatsen bryter mot Villkoren så var vänlig och kontakta vårt utsedda ombud så som beskrivs i avsnitt 6 ovan.

Vid meddelande om något innehåll eller annat material som uppenbarligen inte uppfyller Villkoren kan Norrlandsporten efter egen bedömning undersöka företeelsen och avgöra huruvida innehållet ska avlägsnas eller begära att innehållet ska avlägsnas. Norrlandsporten har inget ansvar eller skyldighet gentemot Användare för resultat eller uteblivet resultat på grund av sådana åtgärder.

9. Garantifriskrivning.

I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER LÄMNAR NORRLANDSPORTEN INGA GARANTIER FÖR ATT NÅGON NORRLANDSPORTEN-WEBBPLATS ELLER NÅGON NORRLANDSPORTEN-TJÄNST FUNGERAR FELFRITT ELLER ATT NORRLANDSPORTEN-WEBBPLATSER ELLER DESS SERVRAR ÄR FRIA FRÅN DATAVIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA FUNKTIONER ELLER MEKANISMER. OM DIN ANVÄNDNING AV NÅGON NORRLANDSPORTEN-WEBBPLATS ELLER NORRLANDSPORTEN-TJÄNST LEDER TILL BEHOV AV UNDERHÅLL, REPARATION ELLER UTBYTE UTRUSTNING ELLER DATA ELLER NÅGRA ANDRA KOSTNADER SÅ ÄR INTE NORRLANDSPORTEN ANSVARIGT FÖR DESSA KOSTNADER. NORRLANDSPORTEN-WEBBPLATSERNA OCH NORRLANDSPORTEN-INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS I “BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG. I DEN FULLA UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, FRISKRIVER SIG NORRLANDSPORTEN FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISSA SYFTEN OCH ICKE-INTRÅNG. NORRLANDSPORTEN LÄMNAR INGA GARANTIER GÄLLANDE EXAKTHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER AKTUALITETEN FÖR NORRLANDSPORTEN-INNEHÅLLET, TJÄNSTER, PROGRAMVARA, TEXT, GRAFIK OCH LÄNKAR.

10. Friskrivning gällande uppkomna följdskador.

I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER, SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NORRLANDSPORTEN, DERAS LEVERANTÖRER ELLER NÅGON TREDJE PART OMNÄMND PÅ NÅGON AV NORRLANDSPORTENS HEMSIDOR HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGON SKADA AV NÅGOT SLAG (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLORADE AFFÄRSMÖJLIGHETER ELLER SKADOR UPPKOMNA PÅ GRUND AV FÖRLUST AV DATA, MISSADE ANSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) SOM UPPKOMMIT PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN ELLER BRIST I ANVÄNDNINGEN AV NÅGON AV NORRLANDSPORTENS HEMSIDOR OCH DESS INNEHÅLL, VARE SIG DETTA GRUNDAS PÅ GARANTI, AVTAL, SKADESTÅND ELLER ANNAN LEGAL GRUND, OCH VARE SIG NORRLANDSPORTEN ÄR INFORMERAD ELLER INTE OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA.

11. Ansvarsbegränsning.

I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER KAN NORRLANDSPORTENS MAXIMALA ANSVAR SOM UPPKOMMER UR ELLER I ANSLUTNING TILL NÅGON NORRLANDSPORTEN-WEBBPLATS ELLER DIN ANVÄNDNING AV NORRLANDSPORTEN-INNEHÅLL, OBEROENDE AV GRUNDEN FÖR KRAVET (VARE SIG DET HANDLAR OM AVTAL, SKADESTÅND, GARANTI ELLER ANNAT) ÖVERSTIGA USD100.

12. Länkar till andra webbplatser.

Norrlandsporten-webbplatserna innehåller länkar till tredje parts webbplatser. Länkarna finns med endast för att underlätta för Dig och ska inte ses som att Norrlandsporten rekommenderar innehållet på sådana tredje parts webbplatser. Norrlandsporten är inte ansvarigt för innehållet på länkade tredje parts webbplatser och gör inga utfästelser ifråga om innehållet eller riktigheten i innehållet på sådana tredje parts webbplatser. Om Du bestämmer Dig för att gå till länkade tredje parts webbplatser, så sker det på egen risk.

13. Ingen vidareförsäljning eller icke auktoriserad kommersiell användning.

Du förbinder Dig att inte sälja vidare eller överlåta Dina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren. Du förbinder Dig också att inte använda någon Norrlandsporten-webbplats i något icke medgivet kommersiellt syfte.

14. Gottgörelse.

Du förbinder Dig att försvara och friskriva samt hålla skadeslöst Norrlandsporten, dess dotterbolag, tjänstemän, chefer, anställda, företrädare och agenter, från och mot alla krav, åtgärder eller framställningar, inklusive bland annat skäliga kostnader för rättsliga åtgärder och revisionskostnader, som är en följd eller ett resultat av (i) något Användarinnehåll eller annat material Du har tillhandahållit till någon Norrlandsporten-webbplats, (ii) Din användning av Norrlandsporten-innehåll, eller (iii) Dina brott mot Villkoren. Norrlandsporten ska omgående meddela Dig i händelse av sådant krav, sådan stämning eller förhandling.

15. Generellt.

Norrlandsporten ger inga löften eller utfästelser att Norrlandsporten-innehållet kan lagligen läsas eller åtkommas utanför Sverige. Åtkomst till Norrlandsporten-innehållet kan vara olagligt för vissa personer i vissa länder. När Du går in på någon Norrlandsporten-webbplats så gör Du det på egen risk och Du är själv ansvarig för att följa tillämpliga lagar. För all programvara nedladdad från någon Norrlandsporten-webbplats gäller amerikansk exportlagstiftning, och kan inte laddas ned, exporteras eller vidare-exporteras (i) till (eller till en medborgare i) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien eller något annat land för vilket USA har handelsembargo eller (ii) till någon person eller enhet som finns på U.S. Treasury Departments lista över Specially Designated Nationals eller U.S. Commerce Departments Table of Deny Orders. Genom nedladdning eller användning av sådan programvara, utfäster Du och garanterar att Du inte befinner Dig i, eller kontrolleras av någon medborgare eller person med hemvist i något sådant land, person eller enhet på någon sådan lista.

Villkoren häri skall tolkas enligt svensk rätt. Svenska domstolar skall ha exklusiv domsrätt över tvister under dessa villkor. Om någon del av Villkoren av behörig domstol befinns vara ogiltiga, ska ogiltigheten i denna del inte påverka giltigheten i resterande delar av Villkoren, vilka ska förbli i full kraft och gällande mellan parterna. Inget avstående från någon bestämmelse i Villkoren ska anses innebära ett vidare eller fortsatt avstående från sådan bestämmelse eller någon annan bestämmelse. Dessutom, om Norrlandsporten inte skulle upprätthålla några bestämmelser i Villkoren ska detta inte anses utgöra ett avstående från sådann bestämmelse eller på annat sätt påverka Norrlandsportens möjlighet att upprätthålla sådant villkor vid något framtida tillfälle. Förutom där det uttryckligen angivits i ytterligare avtal, ytterligare Villkor för vissa delar av Norrlandsporten-webbplatserna innefattande Norrlandsportens integritetsskyddspolicy (se http://integritet.Norrlandsporten.se/policy/inside2.aspx), programvarulicenser eller material på speciella sidor på Norrlandsporten-webbplatserna, ska dessa Villkor vara det fullständiga avtalet mellan Dig och Norrlandsporten gällande användning av Norrlandsporten-webbplatserna. Inga förändringar av Villkoren ska göras annat än genom ändringar på denna sida.

16. Ytterligare villkor.

För vissa delar av Norrlandsporten-webbplatserna gäller ytterligare villkor. Vid användning av dessa delar, eller delar av dem, medger Du att Du är bunden av dessa ytterligare villkor som gäller för respektive del.
©GfK GeoMarketing Geographic Information tillhandahålls av GfK GeoMarketing GfK. GeoMarketing tillhandahåller den geografiska informationen och informationen om postnummer i Västeuropa och Kanada för att skapa platsfinnaren för närmaste jobb och för återgivning av kartor. Kartorna och den geografiska informationen är upphovsrättsligt-skyddad och får bara användas i internetapplikationen och de funktioner som tillhandahålls av Norrlandsporten. All annan användning eller publicering av den geografiska informationen och kartorna är otillåten.
©Maponics, LLC 2008 Geographic Information tillhandahålls av Maponics, LLC. Maponics tillhandahåller den geografiska informationen och informationen om postnummer i USA. Informationen är upphovsrättsligt-skyddad och får bara användas i internetapplikationen och de funktioner som tillhandahålls av Norrlandsporten. All annan användning eller publicering av den geografiska informationen och kartorna är otillåten.

17. Mobila Tjänster.

Om Du använder Norrlandsporten-webbplatserna genom en mobil enhet godkänner Du att information om Ditt användande av Norrlandsporten-webbplatserna genom den mobila enheten och din mobiloperatör kan kommuniceras till oss, inklusive information om Din mobiloperatör, Din mobila enhet eller var Du befinner dig. Dessutom kan användandet av Norrlandsporten-webbplatserna genom en mobil enhet leda till att information visas på och genom Din mobila enhet. Genom att använda Norrlandsporten-webbplatserna genom en mobil enhet garanterar Du, i den mån Du importerar någon Norrlandsporten-information till Din mobila enhet, att Du har rätt att dela med Dig av den överförda informationen till din mobiloperatör och andra tillhandahållare av mobila tjänster. För det fall Du ändrar eller avaktiverar Ditt mobilabonnemang måste Du snarast uppdatera informationen i Ditt Norrlandsporten-konto för att se till att meddelanden inte skickas till den person som får Ditt gamla nummer, och om Du inte gör detta är detta Ditt ansvar. Du bekräftar att Du är ansvarig för alla kostnader och nödvändiga medgivanden som behövs för att komma åt Norrlandsporten-webbplatserna genom Din mobila tjänsteleverantör. Därför bör Du kontrollera med Din mobiloperatör om Norrlandsporten-webbplatserna är tillgängliga, och villkoren för dessa tjänster på Dina specifika mobila enheter.

18. Avtalstid och avslut av avtal.

Dessa Villkor kommer att vara i full kraft och verkan medan Du är Användare av någon Norrlandsporten-webbplats. Norrlandsporten förbehåller sig rätten att, efter egen bedömning, utnyttja alla sina rättsliga påföljder, inklusive bland annat avlägsnande av Ditt Användarinnehåll från Norrlandsporten-webbplatserna och omedelbar avslutning av Din registrering hos eller möjlighet att komma åt Norrlandsporten-webbplatserna och/eller alla andra tjänster tillhandahållna till Dig av Norrlandsporten, vid något brott mot av Dig mot Villkoren eller om Norrlandsporten inte kan verifiera eller autentisera någon information som Du skickar in vid registrering på en Norrlandsporten-webbplats. Och även då Du inte längre är Användare av Norrlandsporten-webbplatser, kommer vissa delar av Villkoren att gälla, inklusive avsnitt 1, 2, 5, 7 till 16.